توجه به تغییرات رگه های معدنی، جهت اطمینان از به روز بودن آنالیزها حتما با کارشناسان بخش فنی تماس بگیرید:

تماس با کارشناسان