آنالیزهای قرار گرفته در سایت به صورت محدود و صرفا به عنوان نمونه می باشد. با توجه به تغییرات رگه های معدنی و تنوع محصولات تولیدی، جهت دریافت آنالیز های اصلی حتما با کارشناسان بخش فنی تماس بگیرید: